HAKİKİ HİZAN KARAKOVAN BALI 120 TL

HİZAN BALLI KARAKOVAN OĞUL BALI 150 TL

HİZAN KARAKOVAN SÜZME BALI 100 TL

HİZAN YAYLA ÇİÇEK BALI 50 TL